1. Sai Satcharithra
 2. Sai Aarathi
 3. Amrutha Sai Ashtotharam
  1. Amrutha Sai Ashtotharam – Telugu
  2. Amrutha Sai Ashtotharam – Sanskrit
 4. Amrutha Sai Trishati
 5. Apuroopa Mantras
 6. Ashtra Mantras – Telugu
 7. Veda Mantras
 8. Narasimha Sthotram
 9. Varaha Stothram
 10. Hayagreeva Sthotram
 11. Garuda Dandakam
 12. Aghora Nrusimha Mantram